پوشش گیاهی (سالوک)

  ازنظرپوشش گیاهی منطقه ازتنوع گیاهی بسیارخوبی برخوردارمی باشد. گیاه غالب منطقه درمنه می

باشدکه به صورت درمنه دشتی درقسمت جنوبی و درمنه کوهی درکوهستان‌ های منطقه مشاهده

می شودپس ازدرمنه درمرتبه بعدغالب دیگرمنطقه کلاه میرحسن وگون می باشدکه این دو گونه گیاه

عمدتاًدرکوهستان‌های شمالی منطقه مشاهده می‌شوند.در منطقه سالوک جنگل به معنای واقعی 

وجود ندارد.با این حال دربرخی ازدره‌های منطقه ازجمله دره توی،زاری،دره جوزی، دره چهاربرج جنگل‌های

پراکنده مشاهده می شود. در این مناطق جنگل غالب درختان ارس را تشکیل می دهد.

اطلاعات بیشتر در ادامه مطالب : 

    درپوشش گیاهی منطقه عوامل گوناگونی ازجمله آب وهوا،خاک، توپوگرافی زمین وسازندهای زمین‌

شناسیتاثیر زیادی دارند.به عنوان مثال کوهستان‌های پرشیب منطقه بدلیل عدم وجود خاک مناسب 

از پوشش گیاهیکمتر و دره‌های منطقه به دلیل وجود خاک‌های آبرفتی مناسب از پوشش گیاهی انبوه

برخوردار میباشد.در منطقه سالوک جنگل به معنای واقعی وجود ندارد. با این حال دربرخی از دره‌های 

منطقه ازجمله دره توی، زاری، دره جوزی، دره چهاربرج جنگل‌های پراکنده مشاهده می شود. در این 

مناطق جنگل غالب درختان ارس را تشکیل می دهد. که در  گذشته‌های دوربه صورت جنگلهای انبوه 

درمنطقه وجود داشته است. پس ازارس زالزالک.زرشک ونسترن وحشی جزودرختچه‌های جنگلی

منطقه محسوبمی شوند.مطالعه آثار به جای مانده درمنطقه حاکی ازآن است که درابتدا منطقه دارای

جنگل‌ها انبوه از نوع ارس  بوده  است. با  تخریب جنگل‌های ارس، درختان  زالزالک جایگزین آن شده. با

تخریب  زالزالک‌ها درختچه‌های نسترن وحشی و زرشک و با تخریب بوته‌های زرشک ونسترن وحشی، 

گون و کلاه میرحسن و با تخریب گون کلاه میرحسن درمنه جایگزین آنها شده است و.علت اصلی تخریب

جنگل‌های منطقه در گذشته الگوی ساختمان سازی درروستاهای اطراف منطقه، مصارف سوخت وچرای

دام بوده است.باتغییرالگوی ساخت مسکن درروستاهای اطراف وگسترش خدمات سوخت رسانی وافزایش

اقدامات حفاظتی محیط زیست  از تخریب پوشش گیاهی منطقه بطور چشمگیری کاسته شده است. به

طوری که درحال حاضرگونه‌های ارس رشد وگسترش چشمگیری داشته ودربعضی ازنقاط که شرایط محیطی

مساعدتربوده تخریب کمتری برخوردار بوده و به صورت متراکم دیده می شود.درمنه دشتی درقسمت جنوبی  

درمنه کوهی درکوهستان‌های منطقه مشاهده میشود .

برخی ازدره‌هاری منطقه ازجمله دره توی، زاری، دره جوزی، دره چهاربرج جنگل‌های پراکنده مشاهده 

میشود.دراین جنگل درختغالب درختان ارس را تشکیل که درگذشته‌های دوربه صورت جنگلهای انبوه 

درمنطقه وجود داشته است.زالزالک،زرشک ونسترن وحشیجزودرختچه‌های جنگلی منطقه محسوب 

می شوند.علت اصلی تخریب جنگل‌هایمنطقه در گذشته الگوی ساختمان سازیدرروستاهای  اطراف 

منطقه، مصارف سوخت وچرای دام بوده است
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1392 توسط علی رضا بیگی

قالب وبلاگ

هدایت به بالای صفحه