منابع آب ودره‌های مهم منطقه (سالوک)

   منطقه ازنظر منابع آب نسبتاً غنی بوده وعلاوه بر تعداد زیادی چشمه درسطح منطقه بعضی از دره‌ها از 

جریانی ثابت طی سال برخوردارندبارش برف و بارانهای متناوب در فصول زمستان و بهاردرارتفاعاتنواحی 

کوهستانی منطقه جریانات سطحی خوبی رادراکثر نقاط تا اوایل تابستان برقرارنموده و پس ازآن چشمه ها 

وآبشارهای متنوعی را درتمام طی سال جریان دارد

   مهمترین این نهرها را می توان به شرح زیر بیان نمود         

      دره توی: این جریان از ارتفاعات غربی پیش قلعه با جهت شرقی غربی سرچشمه میگیرد.طول

این دره حدود 15 کیلومتر است ودبی پایه آن در فصل خشک حدود6 اینچ.علاوه برمنابع ذکرشدهکه به 

صورت نهرجریان دارندتعدادزیادی چشمه‌های دائمی در این منطقه وجود داردکه مهمترین آنهاعبارتنداز

: سرچشمه،چشمه سیاه خانه، چشمه سالوک، دره جوز، چشمه لیشانیو..پوششگیاهی این دره 

ازمهمترین انها گز، انجیر، بیدوحشی، زرشک گونه‌های درختی و درختچه‌ای غالب این دره را می توان 

نام برد.

 

  دره چهار برج: این جریان از شرق کوه سالوک با جهت شمالی جنوبی بهسمتدشت جریان 

می بابد.جریان پایه این نهر طی فصل کم آبی حدود 4 اینچ می باشد.

دره زاری: طول این نهر حدود 20 کیلومتر می‌باشد که از ارتفاعات شمالی منطقهبا جهت جنوبی 

سرچشمه می گیرد. دبی این نهر طی فصل بهار تا10 اینچ و بیشترمی‌رسد ولی در فصول کم آبی 

متوسطجریان پایه کمتر از 5 اینچ نمی باشد.

   دره سیاه خانه: دارای 10 کیلومتر طول و در شرق منطقه واقع گشته است. گز، انجیر،بید

وحشی،زرشک گونه‌های درختی و درختچه‌ای غالب این دره را تشکیلمی‌دهند.

دره قره جرآباد: دارای 5کیلومترطول درجنوب منطقه واقع گشته .بیداناب گونه‌های درختی و درختچه‌ای

غالب ایندره را تشکیلمی‌دهند.لازم به ذکر می باشدجریان آب دراین منطقه بصورت فصلی می باشددر

اواخر اردیبهشتماه حدو2اینچ بصورت لوله کشی به دشت سرازیر میگردد.و نیاز دامداران را بر آورده میکند.

دره قلی:این جریان از ارتفاعات کوه سالوک باجهت جنوب غربی بهسمتدشت جریان می بابد.جریان پایه این 

نهر طی فصل کم آبی حدود 10 اینچ می باشد.

 دره چهار بید : دارای 10 کیلومتر طول و درشمال غرب منطقه واقع گشته است. این جریان از ارتفاعات کوه سالوک با جهت شمالی غربی جریان می بابد.جریان پایه این نهر طی فصل کم آبی حدود 10 اینچ می باشد.بید. وحشی،زرشک و ارس گونه‌های درختی و درختچه‌ای غالب این دره را تشکیلمی‌دهند.

طبقه بندی:
ارسال در تاریخ یکشنبه 10 آذر 1392 توسط علی رضا بیگی

قالب وبلاگ

هدایت به بالای صفحه