شرایط اقلیمی ( سالوک ) 

   اقلیم منطقه سالوک متآثر ازسیستم های آب و هوایی میباشد عمده ترین منشآ بارندگی منطقهرا

می توان جریانهای مدیترانه ای نام برد که توسط بادهای غربی واردمنطقه می شوند.درفصلزمستان 

توده هوای پرفشارسیبری منطقه را تحت تآثیرقرارداده و باعث کاهش درجه حرارت و آغازبارندگی 

زمستانه که بیشتر به شکل برفمی باشد را شامل می گردد.

         

شرایط اقلیمی چهارفصل  در ادامه مطلب:

   میانگین سالانه دما در منطقه حدود 12. میانگین حداقل معادل5/6. میانگین حد اکثرمعادل18برآوردشده 

است. حداقل مطلق دمای ماهانه در دیماه حدود 5/16 وحداکثرمطلق آدر تیرماه حدود 34درجه سانتیگراد

بوده است .روزهای یخبندان حدود 86 روزدر سال وماه ژانویهبا 236 روزبالا ترین میزانراداشته است .

متوسط بارندگی سالانهدرایستگاه بالاخوش طییک دوره آماری 22 ساله معادل 9/255و برای ایستگاه 

اسدلینیز معادل 344میلی لیتربوده است. زمستان نیز با حدود 42 درصد بیشترینبارش را به خوداختصاص

داده است .نوع بارش در فصل زمستانمخصوصآ درمناطق کوهستانی و مرتفع به شکل برف بوده است

بطوری کهپوشش برف در مناطق مرتفع تا اوایل تابستانمکانهایی که درمعرض تابشمستقیم آفتاب نیست  

به چشم می خورد.میانگین سالانهرطوبت نسبیبراساس ایستگاههای مختلف55 و حد اقل 33 و حداکثر

84 به ترتیب درماههای ژانویه و ژوءن بودهاست.منطقهسالوک از نظر تقسیم بندی اقلیم نماییدمارتندر

ناحیهنوسانات شدید  دما طی سردترین و گرم ترین ماههایسال میباشد.

                                                                    بهار

                                                تابستان

                                                 پاییز

                                                                 زمستان


                    
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ یکشنبه 1 دی 1392 توسط علی رضا بیگی

قالب وبلاگ

هدایت به بالای صفحه