محیط طبیعی ( سالوک):

    منطقه سالوک از نظر ژئو مورفولوژی به دو واحد کوهستانی و دشت تقسیم می شودکه دوسوموسعت

منطقه را مناطق کوهستانی ویک سوم ان نیز دشت فرا گرفته است اختلاف ارتفاع بین پست ترینمنطقه در

نقطه جنوبی 1210 متر و مرتفع ترین درکوهستانجنوبی 3000متر به حدود 1790متربالغ گرددو ایناختلاف 

ارتفاع اکوسیستم متنوعی را دراینمنطقه ایجاد نموده که به تبع آن به تنوع زیست محیط یه منطقهافزوده

شده به طوری کهبسیاری از گونه های گیاهی مناطق گرم وسرد را در این منطقه میتوانمشاهده کرد. 

  اطلاعات بیشتر در ادامه مطالب 

  ارتفاعات کوهستانی سردمنطقه:

    این ناحیه شامل ارتفاعات زاری (قله سالوک یا صعلوک در شمال غربی منطقه در انتهای دره زاری )،

ارتفاعات توی (  ،چشمه بیان، سنگ بست ، سرخه چشمه ،لوشک ،گول (گودال) و  خیکا  درانتهای 

دره توی ) ارتفاعات سارمران ( آهنگران درانتهای سیاه خانه دره سارمران ) ارتفاعات قره جر آباد و 

و قلی ( مرغزار  که در انتهای دره قره جر آباد و و قلی ) قرار دارد .


تپه  ماهورهای کم ارتفاع:

منطقه از تنوع جانوری نسبتا خوبی بر خوردار است .از گونه های شاخص جانوری منطقه(آهودرمناطقدشتو

کل وبزقوچ ومیش و پلنگ را در مناطق و تپه ماهوردی منطقه میتوانمشاهدهکرد) در گذشته نه چندان دورکه 

هنوز پوشش جنگلی منطقه دستخوش تخریب قرارنگرفته بود خرس نیز از زیستمندان این ناحیه بوده است . 

کفتار. گرگ .گربه پالاساژ دیگرگونه های شاخص این ناحیه می باشد

منطقه دشتی:

  این منطقه شامل دامنه سارمران، زاری ،توی  قره جر آباد و قلی می باشد.یک سوم منطقه  دشت فرا گرفته

است اختلاف ارتفاع بین پست ترینمنطقه درنقطه جنوبی 1210 متر و مرتفع ترین درکوهستانجنوبی 3000 به

حدود 1790 متربالغ گردد و این اختلاف ارتفاع اکوسیستم متنوعی را دراین منطقه ایجاد نموده که به تبع آن به

تنوعزیست محیط یه منطقه افزوده شده به طوری که بسیاری از گونه های گیاهیمناطق گرم وسرد را در این 

منطقهمیتوان مشاهده کرد.

 در کف دره ها گونه های درختی و درختچه ای (زرشک .تمشک. گردو . انجیر. زالزالک و بید و درمناطق  مرتفع

گونه هایارس به صورت پراکنده و انبوه به وفور دیده می شود) .

دوام برف قلل مرتفع نواحیکوهستانی منطقهجریانات سطحی خوبی را در اکثر نقاط تا اوایل تابستان برقرار

نموده و پس از آن چشمهها و آبشارهای متنوعی را در تمام طی سال جریان دارند که ویژگی با ارزشی را به 

این دره ها بخشیده و چشم اندازهای زیبای را ایجاد نموده است .وجود جنگلهای ارس در ارتفاعات و پوشش

گیاهی و درختی ودرختچههای انبوه در مناطق دره ای این منطقه جذبه ها وچشم اندازهایی را ایجادنموده

که می توان به عنوان مناطقتفرجگاهی مورد بهره بر داری قرارگیرد.

  
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ جمعه 20 دی 1392 توسط علی رضا بیگی

قالب وبلاگ

هدایت به بالای صفحه