منطقه حفاظت شده سالوک در شمال غربی شھرستان اسفراین در استان خراسان شمالی بین مدارهای

15/37 تا08/37 در شمالی16/57 تا06/57 طول شرقی قرار گرفته است. سرزمینی کوهستانی با دشت ھای

حاصلخیز و محصور بین دو رشته کوه کپه داغ در شمال، آلاداغ و شاه جھان درجنوب قرار دارد. بلندترین قله

استان «سالوک» نام دارد که ارتفاع آن نزدیک به 3000متر از سطح دریا می رسد.

حد وحدودچھارگانه منطقه سالوک در ادامه مطالب: 

 شمالآ : ازآبریز ارتفاعات سالوک از سرخه چشمه توی تا آھنگران

جنوبآ : از جاده قدیم سارمران و امتداد آن تا روستاھای زاری و توی.


شرقآ : از تقاطع جاده مالرو و اھنگران تا دره سیاه خانه بطرف چشمه بیان و از این محل در امتدادجاده

ماشین رو تا سارمران

غربآ : از روستای توی پایین به طرف شمال در امتداد جاده مالرو و تا قریه توی بالا و در امتداد ھمین

جاده پس از گذشتن از دره توی تا دره سنگ بست در امتداد جاده مالرو سرخه چشمه.

مساحت کل منطقه 17000 ھزار ھکتار میباشد که از کل مساحت. 4000 ھزارھکتار

دامنه سالوک راکه زیست گاه جمعیت قابل توجھی آھو به نحوی که 70 در صد ازکل جمعیت آھویخراسان 

شمالیدر این منطقه زندگی می کنند را تشکیل داده .و 1300 ھزار ھکتار آن نیز کوھستانی و تپه ماھور که

دربعضی ازنقاط پوشیده از جنگل ارسمی باشد واز نظر اداری منطقه تحت نظر اداره محیط زیست اسفراین قرار دارد

https://www.google.com/maps/place/Salook+National+Park,+North+Khorasan+Province,+Iran/@37.1727866,57.3449058,10.75z/data=!4m5!3m4!1s0x3f70e655c6761d07:0x33f0bb9fad624032!8m2!3d37.2029877!4d57.3156738


طبقه بندی:
ارسال در تاریخ دوشنبه 30 دی 1392 توسط علی رضا بیگی

قالب وبلاگ

هدایت به بالای صفحه